Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

untitled

untitled

PISARRI, Milovan, 1980-
Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta / Milovan Pisari. – Beograd : Forum za primenjenu istoriju, 2014 (Beograd : Centar). – 159 str. ; 22 cm

Tiraž 400. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 153-159.

ISBN 978-86-916789-1-3 (broš.)
341.322.5-058.65(=214.58)(497.11)”1941/1945″
341.485(=214.58)(4)”1941/1945″
341.485(=214.58)(497.11)”1941/1945″

COBISS.SR-ID 210808844