Alkalaj Isak

Transkript zapisnika o isleđivanju Alkalaja Isaka


Rađeno 16. Decembra  1941 godine

u odeljenju specijalne policije

Uprave grada Beograda

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

0 saslušanju ALKALAJA ISAKA, trg. putnika, sa stanom u ulici Kralja Aleksandra br.128/IV u Beogradu, rođenog 12-1-1879, u Beogradu, od oca Arona i majke Sare rođ. Eliazar, oženjen, otac troje dece, vere mojsijeve, po narodnosti Jevrejin, ne kažnjavan niti osuđiven, imovnog stanja slabog, telesno slab podanik bivše Kr. Jugoslavije, koji o potrebnom upitan izjavi:

U Beogradu živim od rođenja i bavio sam se trgovačkim poslovima kao putnik.

Pre dva meseci bio sam smešten u logor za Jevreje kod Topovskih šupa u Beogradu. Usled starosti i slabosti pušten sam posle petnajest dana iz logora da se kod kuge lečim. Dok sam bio u logoru nisam na radove određivan usled starosti.

Na dan 7 novembra izvadio sam ličnu legitimaciju na ime Ilije Aleksića iz Vranje da bi se pod lažnim imenom mogao da negde sklonvm i tako zaturim trag o svome boravku.

Ovu legitimaciju izvadio mi je neki Vajs bankarski činovnik koji se stalno nalazio kod saveza za Jevreje i za nju sam mu platio 126 jer nisam hteo da mu dam više pošto mi je nemoguće bilo da otputujem u Vranju. Vajsa nisam xxxxxxxxxxxxxx ranije poznavao niti sada znam kaje on ali bi ga mogao poznati. Vajs je star oko 35 godiena, malog rasta, dugačkog nosa, plav i suv.

Verujsm da je ovaj Vajs mnogima nabavio lažne legitimacije i pasoše i to sve za novac ali samo neznam gde i preko koga. Sećam se da je na ovoj legitimaciji pisalo: ,,Starešina III Kvarta" ali se potpisa nesećam.

Na dan 12 decembra t.g.krenuo sam iz Beograda vozom za Požarevac da bi nastavio put ze Petrovac na Mlavi, ali pruga od Požarevca za Petrovac nije redkla to sam krenuo sa kolima i stigao u Petrovac oko 8 časova uveče i to posle polic. časa. Pošto smo se kretali po ulici posle određenog časa bio sam uhapšen od strane srpske vojske i na saslušanju kod njih priznao sam da sam putovao sa lažnom legitimacijom u nameri da se zaposlim u Žagubici kod nekog kafedžije kao kafekuvar.

Posle dva dana sproveden sam u Beograd ali neznam šta su uradili sa mojim legitimacijama i imao sam 1800 din u gotovu i jednu zlatnu burmu i jedan par novih skijaških cipela.

Sve stvari sem legitimacija, novca,burme i cipela skijaških, doneo sam sa sobom u Upravu grada, šta je bilo sa ostalim meni je nepoznato.  Iz Petrovca sam prvo odveden u Komadu dobrovoljačku u Beogradu pa potom u Upravu.

To je moja izjava i sve su reči u istoj- verno zabeležene, u

Pismen,

Alkalaj Isak

Sprovodnica uhvaćenog ALKALAJ ISAKA


ODELJENJU SPECIJALNE POLICIJE

Uprave grada Beograda

Pov. II. br.636

17 decembra 1941 godine

BEOGRAD

 

ŠEFU OTSEKA ZA JEVREJE

U.G.B.

 

                Spoovodi se tome otseku ALKALAJ ISAK, trgovački putnik iz Beograda, rođen 1886 godine od oca Arona i majke Sare,koji je uhvaćen od strane Srpskih dobrovoljaca u Petrovcu na Mlavi na dan 12 decembra t.g. sa lažnom legitikacijom Ilija ALEKSIĆ iz Vranje, sa molbom na nadležnost.

                Imenovani je pobegao iz Beograda na dan. 12 decembra t.g. da se u Žagubaci zaposli pod lažnim inenom kako bi zaturio trag o sebi.

                                                               

   Pečat: Po naredbi

Šefa otseka specijalne policije

Šef IV otseka

                                                                                Potpis: Bećarević

 

Sig: IAB UGB SP IV - 26/14k 234/3

Izveštaj specijalne policije štabu dobrovoljačke komande o prijemu Alkalaj Isaka


UPRAVA GRADA BEOGRADA

ODELJENJE SPECIJALNE POLICIJE

Pov. II Br. 636

17 decembra 1941 godine

Beograd

 

ŠTABU SRPSKE DOBROVOLJAČKE KOMANDE

Obaveštajni odsek

 

Sa aktom toga štaba Pov. br. 448 na da 15 decembra t. g. ovo odeljenje između ostalih primilo je i ALKALAJ ISAKA, trpovačkog putnika,jevrejina iz Beograda, koji je uhapšen u Petrovcu na Mlavi.

                Kako je imenovani imao prilikom hapseva u Petrovcu lažnu ličnu legitimaciju, na ime Ilije Aleksića iz Vranje, to se umoljavate da što pre dostavite ovome odaljenju oduzetu legitimaciju, radi vođenja postupka protiv onih koji su izdavali lažne legitimecije jevrejima.

                I ujedno se izveštavate, radi znana, da je Alkalaj izjavio da mu je prilikom hapšenja oduzeto 1800 dinara u gotovu, jedna zlatna burma i jedan par novih skijačkih cipela.

 

                                                                                                Pečat:   Po naredbi šefa Odeljenja Specijalne Policije

                                                                                                Potpis: Bećarević

 

Sig: IAB UGB SP IV-26/14 K234/3

Propratnica dostave legitimacije i fotografije Alkalaj Isaka


Pečat:    Uprava Grada Beograda

                Odeljenje specijalne policije

                POLIZEIPRASIDIUM - BELGRAD

                Spezialpolizeiabteilung

                K.Pov. II No 710

                18 januara 1942

 

ŠEFU OTSEKA ZA JEVREJE

UPRAVE GRADA BEOGRADA

B  E  O  G  R  A  D

 

                U vezi akta ovog Odeljenja Pov. II br.636 od 17 decembra 1941 godine, dostavljaju se legitimacije i fotografije Alkalaj A. Isaka, koje su primljene naknadno od Štaba srpske dobrovoljačke komande.

                Pečat: Po naredbi Šefa Odeljenja specijalne policijeŠef IV odseka

                Paraf: Bećarević

 

Sig: IAB UGB SP IV -26/14 k 234/3

Odgovor srpske dobrovoljačke komande specijalnoj policiji


Pečat:   ŠTAB

                SRPSKE DOBROVOLJAČKE KOMANDE

                OBAVEŠTAJNI OTSEK

                Pov. Br. 523

                21 XII 1941 god.

                -BEOGRAD-

Rukopis naznaka: HITNO

 

UPRAVNIKU GRADA BEOGRADA

odelenju specijalne policije

 

B  E  O  G  R  A  D

 

                U vezi Vašeg traženja pov. II. br. 636 od 17 XII 941. u prilogu pod čast mi je dostaviti nađene legitimacije i slike kod uhapšenog ALKALAJA ISAKA, jevrejina.

                Za novac i druga stvari navodno nađene kod uhapšenogr povedzn je izviđaj i čim se utvrdi tačnost navoda podmeće se izveštaj.

Rukom: Prilog: 2 legitimacije i slike

Gr .                                                                                                         ZASTUPNIK KOMANDANTA,

                                                                                                                                Pukovnik

                Pečat:   UPRAVA GRADA BEOGRADA

                                ODELJENJE SPECIJALNE POLICIJE

                                Polizei presidium Belgrad

                                Spezialpolitzeiabteilung

                                Pov. II No 710

                                22 decembra 1941

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org