Ladislav Grinski

Transkript zapisnika o isleđivanju Ladislava Grinskog


Rađeno 8 novembra 1941 god.

u Odelenju specijalie policije

Uprave grada Beograda.

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

O izvršenom saslušanju GRINSKI LADISLAV, muzičara,sa stanom u udici Kr. Petra 54, rođen 12-IX-1904 godine u Sombatel, od oca Jakova I majke Betre rođene Majer,oženjen otac jednog deteta,ne osuđivan,ne kažnjavan,koji o potrebnom upitan izjavi sledeće:

Sredinom oktobra meseca t.g. uhapšen sam od strane Nemaca i odveden u logor kod Topovskih šupa.

Na dan 5 o.m. naređeno man je nama Trojici meni REVES DUŠANU i HINKU,da nosimo neke cigle u blizini logora. Mi smo izašli iz logora i radili jedno vreme, pa kad nam se ukazala zgodna prilika mi smo pobegli ka selu Ostružnici gde smo uhvaćeni od strane graničara.

Nas trojica dogovorili smo se još u logoru da pobegnemo čim nam se ukaže zgodna prilika,pa smo zato najpotrebnije stvari i novac držali uzase. Kad smo došli u Ostružnicu mi smo gledali da begamo što dalje od Beograda bilo da pređemo u Hrvatsku ili da idemo za Srbiju.

To je sve što imam da izjavim,iskaz mi je pročitan i u svemu ostajem pri istom.

 

Pismen sam,

Potpis: Ladislav Grinski

 

SASLUŠAO I OVERAVA:

Potpis: Nečitak

 

Sig. IAB UGB SP IV - 43/8 k 279/28

Rešenje o upućivanju u koncentracioni logor Reves Dušana, Reves Hinka i Grinskog Ladislava


R.

Na osnovu čl.12 Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, $u-a 2 Uredbe o dopuni i izmeni ovoga Zakona,-a i Uredbe o ustrojstvu i delokrugu rada Uprave grada Beograda, Odelenje specijalne policije Uprave grada Beograda kao nadležno

R  E  Š  A  V  A

 

Da se stave u koncetracioni logor REVES DUŠAN krojački pomoćnik,sa stanom u ulici Kr.Petra 54 br., rođen 18-X-1913 godine,u Donjoj Lendavi od oca: Ljudevita i majke Hedvige rođene Volfson, neoženjen, neosuđivan i nekažnjavan, REVES HINKO, kuvar, sa stanom u ulici Kr. Petra. 54 br, rođen 27-XI-1921 goline u Donjoj Lendavi, od oca Ljudevita i majke Hedvige rođene Volfson, neohženjen, neosuđivan i nekažnljavan, GRINSKI LADISLAV, muzičar, sa stanom u ulici Kr. Petra 54 br, rođen 12-IX-1904 godine u Somabtelu, od oca Jakova i majke Berte rođene Majer, oženjen otac jednog deteta, ne osuđivan i nekažnjavan.

Rešenje odmah izvršiti s tim da u logoru imaju ostati do dalje naredbe.

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E

 

Vođenim izviđajima utvrđeno je da su imenovani pobegli iz koncetricionog logora na Dedinju, na dan 5 oktobra 1941 godine i d: su pobegli u pravcu Srbije u cilju da se stave u službu partizanskim odredima što se dokszuje činjenicom što je kod njih pronađena veća količinina joda ,fate, zavojnog materijala i drugog sanitetskog materijala. |

Pošto su imenovani,ovskvim nedozvoljenim radom opasni po javnu bezbednost i poredak u državi, to je odlučeno da se stave u koncetracioni logor u kome imaju ostati do dalje naredbe.

Rešenje odmah saopštiti i dostaviti ga u prepisu Šefu koncetracionog logora.

Rešeno 10 novembra 1941 godine u Odeljenju specijalne policije Uprave grada Beograda,  II br. 2922 /1941 god.

Po naredbi

Upravnika grada Beograda

Šef Odeljenja specijalne policije,

Sig. IAB UGB SP IV 43/8 k 279/28

Izveštaj specijalne policije o uhvaćenim Jevrejima odseku za Jevreje i Cigane


UPRAVA GRADA BEOGRADA A

Odelenje specijene policije 2814.

11 br. 2922/41

27 novembra 1941 god.

Beograd.

 

OTSEKU ZA JEVREJE I CIGANE

UPRAVE GRADA BEOGRADA

Beograd

 

Izveštava se Otsek da su odbegli Jevreji GRINSKI LADSLAV, REVES DUŠAN i REVES HINKO,koji su dana 5 novembra tg.pobegli iz nemačkog koncetracionog logora, uhvaćeni od strae srpskih graničara kod sela Ostružiice i sprovedeni ovom Odelenju. Ovo Odelenje ih je svojim rešenjem od 10 novembra 1941 god. uputilo u koncetracioni logor na Banjicu.

 

Po naredbi

Šef Odelenja specijadne policije

Šef IV Otseak-Komesar,

Potpis: Bećarević

Napomena: 17-XI-941 PREKO KNJIGE, Paraf (nečitko)

 

Sig. IAB UGB SP IV - 43/8 k. 279/28

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org