Majirović Hana

Transkript zapisnika o isleđivanju Majirović Hane


Rađeno 28 aprila 1942 godine u

Odeljenju specijalne policije

Uprave grada Beograda.

 

Z_A_P_I_S_N_I_K

                O izvršenom saslušanju MAJIROVIĆ HANE, domaćice is Beograda.

 

I

 

                Zovem se MAJIROVIĆ HANA/rodjeno SEKULOVIĆ ANDJA/,po zanimanju domaćica, rodjena 1905 godine u Prološcu, sreza imotskog, od oca Pavla i majke Anice rodjene Glehdja, po narodnosti Srpkinja, prekrštena na mojsijevu veru, udata za Jevrejina Mirka Majirovića,neosudjivana i policijski nekažnjavana, nepismena, sa stanom u ulici Vojislava Ilića br. 81.

 

II

 

U Beogradu živim stalno od 1926 godine. Do 1934 godine rаdila sam po privatnim kuđama kao bedinerka, a te godine udala sam sе za Jevrejina Mirka Majirovića, trgovačkog pomoćnika, sa kojim sam živela u braku sve do našeg hapšenja, odnosno до 7 aprila ove godine.

                Ja i moj muž nismo se nikada bavili politikom, pošto nas politika nije ni interesovala, a ja kao nepismena žena nisam imala za nju ni smisla. Od godine 1938 pa sve do 1 marta ove godine stanovali smo u Stiškoj ulici br. 26, kada smo se otselili u Ulicu Vojislava Ilića br. 81, gde i sada stanujemo. Od rata pa na ovamo moj muž je bio stalno kod kuće i nigde nije izlazio, pošto sе kao Jevrejin skrivao, iz straha da ne bude streljan. Kada je izašlo poslednje naredjenje, prema kome su se imali prijaviti svi Jevreji, ja sam rekla mome mužu da bi i on trebao da se prijavi, ali je on odgovorio da neće, jer dа sе boji da ne budе streljan. Tako je on ostao i dalje dh se skriva, sve do našeg hapšenja od strane Uprave grada. Za ovo vreme,kao što sam već navela, Mirko nije odlazio nigde od kuće. Tačno je da smo mi po ki put odlazili kod Krivokuće Savke,koja je stanovala u istoj kući, i to samo radi izvesnih kuđnih potreba. Nikakve političke razgovore i diskusije u njenom stanu nismo vodili. Savka je imala jeđan radio-aparat, ali ga Savka u našem prisustvu nije nikada upotrebljavala, i prema tome nije tačno da smo mi kod nje u stanu slušali emisije radio-Londona i Moskve,a isto tako nije mi poznato da je to kod nje ko drugi činio. Što se tiče Olge Jovanović, privatne činovnice, koja je kod Savke stanovala kao samica, izjavljujem đa sam je ja slabo  роznаvla, pa prema tome sa njom nisam ni imala neke veze.

                Dok sam sa mužem stanovala u Stiškoj ulici br. 26, dolazio je, koliko se sećam svega jedanput, u naš stan Milivoje Pavlović, šofer inače muž moje prijateljice, neke Slovenke Marice. Sem njega niko nas više nije poseđivao, kako u Stiškoj, tako ni u ulici Vojislava Ilića.

                To je sve Što imam da kažem po prednjem slučaju,nisam komunistkinja,i sa komunistima nemam nikakve veze. Pošto nisam učinila ništa što bi bilo protivno zakonu i postojećem poretku,a u stvari sam Arijevka, odnosno Srpkinja vere pravoslavne, to molim da buđem puštena na slobodu.

                Saslušanje mi je pročitano, i sve su moje reči u njemu verno zabeležene.

 

Nepismena,

Potpis: palcem

Zapisničar - referent

(nečitko)

OVERAVA:

Pečat:

Po naredbi Šefa Odeljenja specijalne policije

Šef IV Otseka

Potpis: Bećarević

 

Sig. IAB UGB SP IV - 26/27 a k 234/16

 

Verso:

R.

 

                Pošto se istragom nije moglo ustanoviti ništa konkretno, što bi dalo povoda sumnji da je imenovana komunistkinja, to je, pošto je prešla u mojsijevu veru, sprovesti Otseku za Jevreje U.g.B., a predmet ustupiti Kartoteci radi evidencije.

 

Pečat:

Po naredbi Šefa Odeljenja specijalne policije

Šef IV Otseka

Potpis: Bećarević

 

 


 

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org