Reves Hinko i Dušan, Ladislav Grinski

Transkript zapisnika o isleđivanju Vladislava Grinskog, Hinka i Dušana Revesa


3.

Rađeno 6-šestoga Novembra 1941 godine u kancelariji Načelstva sreza posavskog  na Umci

 

                Priveden danas od strane graničnog otseka finansijske kontrole u Ostružnici ovom Načelstvu Vladislav Grinski, star 37 golina, iz Sombotej-Mađarska. sada živeći u Beogradu sa stanom U Kralja Petra ulici Br: 54. ženjen. otac 1. dateta, nevosuđivan i nekžnjavan. vere rimo-katoličke, podanik biv. Jugoslavije. pa upitan o potrebnom izjavi:

                Dana 5 ovog meseca U 16.30 časova, ja sam sa Raves Dušanom i Reves Hinkom, pošao prema čukarici u nameri da kudimo drva jedno 5-6 metara za našu ličnu upotrebu. pošto, kao što je poznato toj vlasti u Beogradu  nema drva. Pošto na Čukarici nismo mogli naći drva niti ih je bilo. to nas je jedna strugara uputila na Makiš rekavši nam da u Makišu ima drva i da tamo možemo ista da kupimo. Međutim pošto ni u Makišu nismo našli drva, to smo u Makišu prenoćili i x jutros u 6 časova krenuli smo dalje i došli u Ostružnicu. U Ostružnici smo se raspitivali da li ima drva za prodaju im da li se može preći preko i otuda doneti drva. Građani iz Ostružnice koje smo pitali odgovorili su nam da drva u Ostružnici nema niti da se preko može i sme preći.

                Ovaj naš razgovor sa Građanima sela Ostružnice čuo je jedan graničar i pošto smo su sa učinili sumnjivi, to nas 18 on legitimisao i sproveo tome Načelstvu.

                Napomigem da graničari koji su nas priveli tome Načelstvu vrlo su se korektno. i lojalno držali prema nama te tako nismo maltretirani niti tučeni.

                Drugo ništa po ovome nemam da izjavim.

                Iskaz mi je pročitain i u svemu ga za svoj priznajem,

Pismen sam,

Potpis: Grinski Ladislav

Muzičar

 

                Za ovim priveden Reves Dušan,

krojatki radnik. rodom iz Doze Detazve sada živeći u Beogradu sa stanom u Kralja Petra ulici br: 54. neoženjen, neosuđivan i nekažnjđavan, vere rimo-katoličke. podanik biv. Kraljevine Jugoslavije, pismen, pa upitan o potrebnom izjavi:

 

I ja sam sa Ladislavom Grinskim i Reves Hinkom pošao na Čukaricu za drva pa samnom se isto desilo što i sa Ladisavom. Ništa drugo po ovome nemam da izjavim,iskaz mi je pročltan i u svemu ga za svoj priznajem.

Pismen sam,

Potpis: Reves Dušan

 

Sig. IAB UGB SP IV - 43/8 k  279/28


 

Rešanje o upućivaju u koncentracioni logor Reves Dušana, Reves Hinka i Ladislava Grinskog


R.

Na osnovu čl.12 Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, $u-a 2 Uredbe o dopuni i izmeni ovoga Zakona,-a i Uredbe o ustrojstvu i delokrugu rada Uprave grada Beograda, Odelenje specijalne policije Uprave grada Beograda kao nadležno

R  E  Š  A  V  A

 

Da se stave u koncetracioni logor REVES DUŠAN krojački pomoćnik,sa stanom u ulici Kr.Petra 54 br., rođen 18-X-1913 godine,u Donjoj Lendavi od oca: Ljudevita i majke Hedvige rođene Volfson, neoženjen, neosuđivan i nekažnjavan, REVES HINKO, kuvar, sa stanom u ulici Kr. Petra. 54 br, rođen 27-XI-1921 goline u Donjoj Lendavi, od oca Ljudevita i majke Hedvige rođene Volfson, neohženjen, neosuđivan i nekažnljavan, GRINSKI LADISLAV, muzičar, sa stanom u ulici Kr. Petra 54 br, rođen 12-IX-1904 godine u Somabtelu, od oca Jakova i majke Berte rođene Majer, oženjen otac jednog deteta, ne osuđivan i nekažnjavan.

Rešenje odmah izvršiti s tim da u logoru imaju ostati do dalje naredbe.

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E

 

Vođenim izviđajima utvrđeno je da su imenovani pobegli iz koncetricionog logora na Dedinju, na dan 5 oktobra 1941 godine i d: su pobegli u pravcu Srbije u cilju da se stave u službu partizanskim odredima što se dokszuje činjenicom što je kod njih pronađena veća količinina joda ,fate, zavojnog materijala i drugog sanitetskog materijala. |

Pošto su imenovani,ovskvim nedozvoljenim radom opasni po javnu bezbednost i poredak u državi, to je odlučeno da se stave u koncetracioni logor u kome imaju ostati do dalje naredbe.

Rešenje odmah saopštiti i dostaviti ga u prepisu Šefu koncetracionog logora.

Rešeno 10 novembra 1941 godine u Odeljenju specijalne policije Uprave grada Beograda,  II br. 2922 /1941 god.

Po naredbi

Upravnika grada Beograda

Šef Odeljenja specijalne policije,

Sig. IAB UGB SP IV 43/8 k 279/28

Izveštaj specijalne policije o uhvaćenim Jevrejima odseku za Jevreje i Cigane


UPRAVA GRADA BEOGRADA

Odelenje specijene policije 2814.

11 br. 2922/41

27 novembra 1941 god.

Beograd.

 

OTSEKU ZA JEVREJE I CIGANE

UPRAVE GRADA BEOGRADA

Beograd

 

Izveštava se Otsek da su odbegli Jevreji GRINSKI LADSLAV, REVES DUŠAN i REVES HINKO,koji su dana 5 novembra tg.pobegli iz nemačkog koncetracionog logora, uhvaćeni od strae srpskih graničara kod sela Ostružiice i sprovedeni ovom Odelenju. Ovo Odelenje ih je svojim rešenjem od 10 novembra 1941 god. uputilo u koncetracioni logor na Banjicu.

 

Po naredbi

Šef Odelenja specijadne policije

Šef IV Otseak-Komesar,

Potpis: Bećarević

Napomena: 17-XI-941 PREKO KNJIGE, Paraf (nečitko)

 

Sig. IAB UGB SP IV - 43/8 k. 279/28

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org