Thomas Porena

Humbolt univerzitet, Berlin

Tomas Porena je trenutno na doktorskim studijama na Humbolt univerzitetu u Berlinu i oblast istraživanja mu je fokusirana na politike deportacija Italije i Nemačke u odnosu na stanovništvo bivše Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata, kao i na repatrijacije u Jugoslaviji nakon rata. Osim toga, bavi se i metodologijom edukacije o istoriji deportacija i prinudnog rada u Nemačkoj.

Povratak prinudnih radnika u Jugoslaviju

Ovaj rad analizira repatrijaciju bivših jugoslovenskih ratnih zarobljenika, interniraca i prinudnih radnika na kraju Drugog svetskog rata, s posebnim osvrtom na repatrijaciju i socijalnu reintegraciju prinudnih radnika na teritoriji Srbije.

 Izlaganje Thomasa Porene na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd